Statut Stowarzyszenia Instytut Tradycji
TEKST JEDNOLITYRozdział I
Postanowienia ogólne


§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Instytut Tradycji" i zwane jest w dalszej części Statutu Instytutem.
2. Instytut działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
3. Terenem działania Instytutu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba mieści się w Rzeszowie.
4. Dla realizacji celów statutowych Instytut może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
5. Instytut może używać skróconej nazwy „IT”.

§2

Instytut może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych stowarzyszeń o takim samym profilu działania.

§3

Instytut może posiadać odznakę organizacyjną i ma prawo używania pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4

Instytut opiera swą działalność na pracy społecznej swych członków. Przewiduje się możliwość zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

§5

Instytut może tworzyć swoje oddziały terenowe w trybie określonym w niniejszym Statucie.

§6

Instytut powołuje się na czas nieokreślony.


Rozdział II
Cele i środki działania Instytutu


§7

Celem Instytutu jest ochrona i zachowanie ciągłości dziedzictwa kulturowego, szczególnie zaś w tych aspektach, które wynikają z katolickich tradycji społeczeństwa polskiego oraz tradycji narodów związanych z historią naszego kraju.

§8

Dla realizacji swoich celów Instytut:

1. Prowadzi działalność upowszechniającą i promującą idee oraz postawy etyczne i patriotyczne.
2. Współdziała z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami politycznymi i społecznymi, instytucjami oraz osobami prywatnymi, tak w kraju, jak i zagranicą.
3. Prowadzi i wspiera działalność naukowo – badawczą.
4. Prowadzi i wspiera działalność wydawniczą i dokumentacyjną.
5. Prowadzi i wspiera działalność w zakresie konserwacji zabytków.
6. Prowadzi i wspiera działania służące budowaniu przyjaznych relacji z innymi narodami.
7. Inicjuje i popiera twórczość artystyczną.
8. Organizuje imprezy artystyczne, festiwale, przeglądy, wernisaże, warsztaty, seminaria.
9. Organizuje szkolenia i kursy, warsztaty, wykłady i odczyty.
10. Organizuje i realizuje kolonie, obozy i rajdy dla dzieci i młodzieży.
11. Wspiera finansowo imprezy, programy i wydarzenia z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, sztuki, folkloru, tradycji i kultury polskiej oraz kultury innych narodów.
12. Prowadzi programy stypendialne dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza szczególnie uzdolnionych.
13. Prowadzi programy dotacyjne dla grup i organizacji realizujących zadania w sferze kulturalnej, społecznej i edukacyjnej.
14. Organizuje wsparcie finansowe dla grup, organizacji i instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego.
15. Prowadzi i wspiera działania propagujących ochronę przyrody, środowiska i krajobrazu.
16. Wspiera działania z zakresu rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki.
17. Prowadzi i wspiera programy naukowe i badawcze służące rozwojowi społecznemu, gospodarczemu, cywilizacyjnemu.
18. Wspiera finansowo instytucje i organizacje edukacyjne w ramach rozwoju nowatorskich programów edukacyjnych i nowych form kształcenia.
19. Wspiera kształcenie nauczycieli i osób zajmujących się edukacją, oświatą  i wychowaniem.
20. Finansuje programy przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości młodzieży, oraz wspiera organizacje społeczne w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego.
21. Wspiera rozwój i działalności świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży.
22. Wspiera rozwój programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.
23. Prowadzi działalność usługową, doradczą i konsultingową wobec podmiotów prywatnych i publicznych.
24. Inicjuje i wspiera współpracę pomiędzy organizacjami, środowiskami i osobami fizycznymi oraz prawnymi na rzecz realizacji celów zbieżnych z celami Instytuty.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§9

1. Członkowie dzielą się na:
a) zwyczajnych
b) wspierających
c) honorowych.

§10

Członkiem zwyczajnym Instytutu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży wypełnioną deklarację członkowską a także uzyska pisemną rekomendację przyjęcia w poczet członków Instytutu przez wszystkich członków Zarządu Instytutu. Decyzję o przyjęciu w poczet członków Instytut podejmuje w drodze uchwały Zarząd.

§11

Członek zwyczajny ma prawo:
1. wybierać i być wybieranym do władz Instytutu
2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków
3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Instytutu
4. korzystać z pomocy Instytutu
5. brać udział w pracach komisji i sekcji tematycznych.

§12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Instytutu
2. czynne uczestnictwo w realizacji statutowych celów Instytutu
3. regularne opłacanie składek członkowskich.

§13

Członkiem wspierającym Instytutu może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Instytutu, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawa określone w §12 pkt 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. Członek wspierający - osoba prawna działa w Instytucie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§14

1. Członkiem honorowym Instytutu może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Instytutu.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.

§15

1. Członkostwo w Instytucie ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu
b) skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich, po uprzednim upomnieniu doręczonym pocztą lub listem elektronicznym
c) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał lub działania na szkodę Instytutu
d) śmierci członka
2. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni, do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.


Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia


§16

Władzami Instytutu są:
Walne Zebranie Członków
Zarząd
Komisja Rewizyjna

§17

1. Wszystkie władze Instytutu pochodzą z wyboru.
2. Wybory członków władz przeprowadzane są w jawnym głosowaniu bez ograniczania liczby kandydatów.
3. Wybory Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej następują spośród wybranych członków tych ciał poprzez odrębne głosowanie w ramach tych ciał.
4. W razie gdy skład władz Instytutu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu w liczbie nie przekraczającej 1/3 członków pochodzących z wyboru.

§18

Kadencja wszystkich władz Instytutu trwa pięć lat.

§19

Uchwały i decyzje wszystkich organów Instytutu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1 członków uprawnionych do głosowania.

§20

1. Najwyższą władzą Instytutu jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie odbywa się na podstawie uchwały Zarządu co dwa lata.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd podając w zawiadomieniu datę, czas, i miejsce na co najmniej 7 dni przed terminem. Zebranie jest ważne, gdy bierze w nim udział co najmniej 50% członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość członków.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Instytutu może się odbyć na podstawie uzasadnionej uchwały Komisji Rewizyjnej, lub na uzasadniony wniosek pisemny co najmniej 51% członków zwyczajnych Instytutu.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Instytutu zwołuje Zarząd w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od otrzymania uzasadnionej uchwały lub wniosku w tej sprawie.

§21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Instytutu,
2. uchwalanie zmian statutu,
3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Instytutu
4. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Instytutu,
5. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Instytutu,
7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Instytutu lub jego władze,
8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Instytutu i przeznaczeniu jego majątku,
10. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Instytutu.

§22

1. Zarząd Instytutu liczy 3 osoby i składa się z prezesa, i dwóch wiceprezesów.
2. Zarząd pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków jest najwyższą władzą Instytutu.

§23

1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) zwoływanie Walnych Zebrań Członków
2) kierowanie działalnością Instytutu, w tym działalnością gospodarczą, zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania
3) uchwalanie planów działalności Instytutu
4) sporządzanie sprawozdań z działalności Instytutu, w tym rocznych sprawozdań finansowych i z działalności oraz ich zatwierdzanie,
5) podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia pozycji Instytutu pośród podmiotów publicznych i gospodarczych
6) reprezentowanie Instytutu na zewnątrz i działanie w jego imieniu
7) dysponowanie majątkiem Instytutu, w tym zaciąganie w jego imieniu zobowiązań, tworzenie innych podmiotów, w tym spółek prawa handlowego, a także przystępowanie do innych podmiotów, w tym spółek prawa handlowego
8) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających
9) powoływanie komisji i sekcji tematycznych Instytutu
10) powoływanie rzeczoznawców i ekspertów
11) określanie regulaminów wewnętrznych Instytutu
12) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Instytutu. 2. Od decyzji Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu członka Instytutu oraz w sprawach sporów pomiędzy członkami Instytutu powstałych na tle działalności Instytutu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Zarząd zobowiązany jest umieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania Członków punkt zawierający rozpatrzenie takiego odwołania. Uchwała Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie jest ostateczna.

§24

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób spośród których wybiera swojego przewodniczącego.

§25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
1. badanie całokształtu działalności statutowej Instytutu,
2. kontrola prawidłowości prowadzenia spraw finansowych Instytutu,
3. sprawdzanie zgodności wydatków pod względem ich celowości,
4. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.


Rozdział V
Majątek i fundusze


§26

Majątek Instytutu powstaje ze: składek członkowskich, dochodów z działalności statutowej, dochodów z działalności gospodarczej, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, oraz ofiarności publicznej.

§27

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie w kasie lub na rachunku bankowym Instytutu.

§28

1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Instytutu podejmuje Zarząd
2. Instytut prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§29

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

§30

Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Instytutu.


Rozdział VI Zasady organizacji oddziałów Instytutu

§31

Oddziały Instytutu mogą powstawać w miejscowościach (powiatach), w których liczba członków wynosi co najmniej 5 osób.

§32

1. Wniosek o utworzenie oddziału podpisują wszyscy członkowie, o których mowa w § 33.
2. Powstanie oddziału zatwierdza Zarząd Instytutu. Oddziały Instytutu nie posiadają osobowości prawnej i podlegają Zarządowi oraz kontroli Komisji Rewizyjnej.

§33

1. Działalność oddziałów Instytutu opiera się na Statucie Instytutu.
2. Oddział Instytutu ulega rozwiązaniu na mocy uchwały Zarządu Instytutu. Uchwała może być podjęta na wniosek Zarządu Oddziału lub z własnej inicjatywy, jeśli Oddział narusza postanowienia Statutu lub w sytuacji, gdy członków Instytutu zamieszkałych na terenie działania Oddziału będzie mniej niż 5.

§34

1. Działalnością Oddziału kieruje Zarząd w składzie trzyosobowym: prezes Oddziału i dwóch wiceprezesów.
2. Kompetencje Zarządu oddziału określa Zarząd Instytutu w uchwale, o której mowa w § 34. Nie podlegają przekazaniu kompetencje zastrzeżone dla innych władz Instytutu.


Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Instytutu


§35

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Instytutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
2. W przypadku rozwiązania Instytutu, Walne Zebranie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku Instytutu.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.